مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ

شما اینجا هستید:///مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ

مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ

1399/7/27 19:56:54

مقاله علمی ” ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ”Post site 1236 300x225 - مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
به قلم دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﮋاد
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﮏ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﮏ

جهت دانلود مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

دانلود مقاله