سرعت

شما اینجا هستید:///سرعت

سرعت

1399/7/27 20:20:04

مقاله علمی ” سرعت “Post site 1238 300x225 - سرعت

به قلم دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﮋاد
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﮏ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﮏ

جهت دانلود مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

دانلود مقاله