26مهر روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

شما اینجا هستید://26مهر روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

26مهر روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

1399/7/27 21:12:53

هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

تبریک دکتر تورج عنصری مدیر مسئول فصلنامه زنگ ورزش زندگی سالم به مناسبت هفته تربیت بدنی به همه ورزشکاران و ورزش دوستان