مصاحبه با استاد نیکزاد قهرمان پاور لیفتینگ آسیا ۲۰۱۸

شما اینجا هستید://مصاحبه با استاد نیکزاد قهرمان پاور لیفتینگ آسیا ۲۰۱۸

مصاحبه با استاد نیکزاد قهرمان پاور لیفتینگ آسیا ۲۰۱۸

1399/8/9 19:20:51

در نشریه شماره 2 خواهید خواند:

مصاحبه با استاد نیکزاد قهرمان پاور لیفتینگ آسیا ۲۰۱۸