مصاحبه با حسین حیاتی قهرمان چندین دوره کشوری، آسیایی و جهانی

شما اینجا هستید://مصاحبه با حسین حیاتی قهرمان چندین دوره کشوری، آسیایی و جهانی

در نشریه شماره 2 خواهید خواند:

مصاحبه با حسین حیاتی قهرمان چندین دوره کشوری، آسیایی و جهانی

و عضو تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های رزمی ایران

و کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

1399/9/5 11:31:24