مصاحبه با سرکار خانم باتمانی بانوی کارآفرین موفق از منطقه کامیاران

شما اینجا هستید://مصاحبه با سرکار خانم باتمانی بانوی کارآفرین موفق از منطقه کامیاران

مصاحبه با سرکار خانم باتمانی بانوی کارآفرین موفق از منطقه کامیاران

1399/8/18 19:43:02

در نشریه شماره 2 خواهید خواند:

مصاحبه با سرکار خانم باتمانی بانوی کارآفرین موفق از منطقه کامیاران